Contract de Comodat


Mai multe tipizate gasiti aici

Vrei sa downloadezi acest document in format Microsoft Word, da click aici
CONTRACT DE COMODAT


Incheiat astăzi
la …………
 
I. PĂRTILE CONTRACTANTE
 
1.1.    …………………..….. cu domiciliul stabil in ……….., sector ……….., str. ………..nr ……….., Bl. ……….., sc. ……….., et……….., ap. ……….., posesor al CI seria …. nr. ……….., eliberat de ……….., la data de ……….., CNP ……………….  în calitate de comodant, pe de o parte,

si
 
1.2. S.C. …………………SRL cu sediul social in ……….., sector ……….., str. ……….., nr ……….., Bl. ……….., sc. ……….., et. ……….., ap. ……….., înregistrată la Oficiul Registrului Comertului, sub nr. ……….., cod fiscal nr. ……….., reprezentatã de ……….., in calitate de administrator, identificat cu CI seria …… nr. ……….. in calitate de comodatar, pe de o parte,                                           
au convenit să încheie prezentul contract de arendare, cu respectarea următoarelor clauze:
 
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
 
2.1. Comodantul acordã comodatarului, sub formã de împrumut     urmãtoarele bunuri:


…………………………             

2.2. Bunurile prevãzute la punctul 2.1. se acordã de cãtre comodant comodatarului  pe termen nelimitat, în mod gratuit.
 
III. OBLIGATIILE PĂRTILOR
 
3.1. Obligatiile comodatarului sunt următoarele:
a)    să conserve bunurile, adicã sã se îngrijeasca de ele ca un bun proprietar;
b)    să foloseascã bunurile conform destinatiei lor;
c)    sã restituie bunurile la termenul stabilit prin prezentul contract comodantului, reprezentantului sãu ori mostenitorilor sãi.
d) toate cheltuielile aferente functionarii autovehiculului intra in sarcina comodatarului.
3.2. Obligatiile comodantului sunt următoarele:
a)    să nu-l împiedice pe comodatar sã folosească bunurile pânã la termenul stabilit;
b)    să restituie comodatarului eventualele cheltuieli efectuate pentru conservarea bunurilor;
c)    să plătească despãgubiri civile comodatarului pentru viciile pe care le cunoaste, dar nu le-a adus la cunostintã comodatarului;
 
IV. DURATA CONTRACTULUI
 
4.1. Părtile au convenit să încheie prezentul contract de comodat pe termen nelimitat
4.2. Predarea bunurilor va avea loc la data de 06.04.2010, dată la care începe executarea contractului a cãrui duratã se încheie la data de 06.04.2010
4.3. Prin acordul părtilor, prezentul contract poate să înceteze si înainte de termen.
 
V. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
 
5.1. Prezentul contract înceteazã de plin drept, fãrã a mai fi necesarã interventia unui tribunal arbitrar/unei instante judecãtoresti, în cazul în care una dintre pãrti :
- nu îsi executã una dintre obligatiile esentiale enumerate la pct. 3.1 sau 3.2. în prezentul contract.
- este declaratã în stare de incapacitate de plãti sau a fost declansatã procedura de lichidare (faliment) înainte de începerea executãrii prezentului contract;
- cesioneazã drepturile si obligatiile sale prevãzute de prezentul contract fãrã acordul celeilalte pãrti;
- îsi încalcã vreuna dintre obligatiile sale, dupã ce a fost avertizatã, printr-o notificare scrisã, de cãtre cealaltã parte, cã o nouã nerespectare  a acestora va duce la rezolutiunea/rezilierea prezentului contract.
 
sau
în termen de 30 zile de la data primirii notificãrii prin care i s-a adus la cunostintã cã nu si-a executat ori îsi executã în mod necorespunzãtor oricare dintre obligatiile care îi revin.
5.2. Partea care invocã o cauzã de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte pãrti, cu cel putin 30 zile înainte de data la care încetarea urmeazã sã-si producã efectele.
5.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente între pãrtile contractante.
 
VI. CAZUL FORTUIT SAU DE FORTA MAJORA
 
6.1. Nici una dintre părtile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea în mod necorespunzător - total sau partial - a oricărei obligatii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea san executarea necorespunzătoare a obligatiei respective a fost cauzatã de forta majoră, asa cum este definită de lege.
6.2. Partea care invocă forta majoră este obligată să notifice celeilalte părti, în termen de 30 zile, producerea evenimentului si să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecintelor lui.
6.3. Dacă în termen de 30 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părtile au dreptul să-si notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune - interese.
6.4. Cazul fortuit sau de fortã majorã exclude rãspunderea comodatarului dacã acesta nu a putut prevedea pericolul, dacã nu a folosit bunurile contrar destinatiei si dacã nu le-a restituit comodantului la termenul prevãzut de prezentul contract.
 
 
VII. NOTIFICÃRILE ÎNTRE PÃRTI
 
7.1. În acceptiunea pãrtilor contractante, orice notificare adresatã de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinitã dacã va fi transmisã la adresa /sediul prevãzut în partea introductivã a prezentului contract.
7.2. În cazul în care notificarea se face pe cale postalã, ea va fi transmisã, prin scrisoare recomandatã, cu confirmare de primire (A.R.) si se considerã primitã de destinatar la data mentionatã de oficiul postal primitor pe aceastã confirmare.
7.3. Dacã confirmarea se trimite prin telex sau telefax, ea se considerã primitã în prima zi lucrãtoare dupã ce a fost expediatã.
7.4. Notificãrile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre pãrti, dacã nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitãtile prevãzute la alineatele precedente.
 
VIII. LITIGII
 
8.1. Pãrtile au convenit cã toate neîntelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia sã fie rezolvate pe cale amiabilã de reprezentantii lor.
8.2. În cazul in care nu este posibilã rezolvarea litigiilor pe cale amiabilã, pãrtile se vor adresa instantelor judecãtoresti competente.
 
IX. CLAUZE FINALE
 
9.1. Prezentul contract a fost încheiat în doua exemplare care rãmâne unu la comodant iar celalalt la comodatar.


 
COMODANT                                                    COMODATAR