Contract Drepturi de Autor


Mai multe tipizate gasiti aici

Vrei sa downloadezi acest document in format Microsoft Word, da click aici
CONTRACT DREPTURI DE AUTOR


Art.1

Subsemnatul(a).........................................................................., cu domiciliul in localitatea ............, jud. ................................................, identificat cu B.I. seria..., nr.., eliberat de Politia ..., la data de .................., in calitate de cedent.
Societatea comerciala.................................................................., cu sediul in ................ , inregistrata la Registrul Comertului ................ , cod fiscal nr. ....., cont curent nr. ..... deschis la Banca ........................., reprezentata prin .............., in calitate decesionar.
 

2.SEDIUL MATERIEI

Art.2

Prezentul contract se incheie in baza Legii nr.8/1996, privind drepturile de autor si drepturile conexe.


3.OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.3

Cesiunea exclusiva / neexclusiva, de catre autor a urmatoarelor drepturi privind opera......................................................:
- reproducerea integrala sau partiala a operei;
- difuzarea operei;
- importul in vederea comercializarii pe teritoriul Romaniei a copiilor de pe opera;
- reprezentarea scenica, recitarea sau orice alta modalitate publica de executie sau prezentare directa a operei;
- expunerea publica a operelor (de arta plastica, de arta aplicata, fotografice si de arhitectura);
- proiectia publica a operelor (cinematografice si alte opere audiovizuale);
- emiterea unei opere prin orice mijloace ce serveote la propagarea fara fir a semnelor, sunetelor, imaginilor, inclusiv prin satelit;
- transmiterea operei catre public prin fir, cablu, fibra optica sau alte procedee;
- comunicarea publica prin intermediul inregistrarilor audio-video;
- prezentarea, intr-un loc public, prin intermediul oricaror mijloace a unei opere radiodifuzate sau televizate;
- accesul public la bazele de date pe calculator (in cazul in care aceste baze de date contin sau constituie opere protejate);
Nota: in functie de natura operei, cesiunea va avea ca obiect unul sau mai multe din drepturile de autor enumerate mai sus.
4.REMUNERATIA AUTORULUI

Art.4

Cesionarul va plati autorului o remuneratie in valoare de ............ lei/lunar/anual (sau ....% din totalul incasarilor provenite din exploatarea operei).
5.MODALITATI DE EXPLOATARE

Art.5

Cesionarul va realiza un numar de .... copii/emisiuni/reprezentari scenice/expuneri publice etc.

6.DURATA SI INTINDEREA CESIUNII

Art.6

Autorul cedeaza drepturile sus mentionate pana la data de ..................
Art.7

Drepturile ce fac obiectul prezentului contract pot fi exercitate de catre cesionar numai pe teritoriul Romaniei.
7.CONTINUTUL CONTRACTULUI

Art.8

Drepturile autorului (cedentului) sunt:
- sa decida sub ce nume va fi adusa opera la cunootinta publicului;
- sa pretinda respectarea integritatii operei si sa se opuna oricarei modificari sau atingeri aduse operei, daca prejudiciaza onoarea sau reputatia sa;
- sa retracteze opera oricand, despagubind daca e cazul pe cesionar;
- sa autorizeze traducerea, public;area in culegeri, adaptarea precum si orice alta transformare a operei sale prin care se obtine o opera derivata;
- sa primeasca integral si la termenele stabilite prin prezentul contract remuneratia;
Art.9

Obligatiile autorului
- sa predea cesionarului originalul operei la data de .........
- sa nu cedeze altor persoane drepturile ce fac obiectul prezentului contract;
Art.10

Obligatiile cesionarului
- sa plateasca autorului remuneratia stabilita la termenele convenite prin prezentul contract;
- sa nu cedeze drepturile dobandite unor terte persoane
- sa nu realizeze un numar mai mare de reproduceri /emisiuni /expuneri publice etc., decat cel stabilit la art.5 din prezentul contract;
- sa permita autorului, pe parcursul derularii contractului, sa aduca imbunatatiri sau orice alte modificari operei;
- sa exploateze drepturile cedate pana la termenul stabilit in contract;
- sa remita autorului originalul operei la data de ...;
8.RASPUNDEREA CONTRACTUALA

Art.11

In cazul in care cesionarul plateste cu intarziere remuneratia convenita, datoreaza suma de ............ lei/zi, cu titlul de penalitati de intarziere.
Art.12

In cazul in care o parte nu-si executa obligatiile asumate, va datora suma de.. lei, cu titlu de daune-interese, iar cealalta parte poate considera contractul desfiintat, dar numai dupa punerea in intarziere a debitorului in formele prevazute de lege.
9.FORTA MAJORA

Art.13

Forta majora exonereaza partile de raspundere in cazul executarii necorespunzatoare sau cu intarziere a obligatiilor asumate prin prezentul contract.
Prin forta majora se intelege un eveniment independent de vointa partilor, imprevizibil si insurmontabil, aparut dupa incheierea contractului si care impiedica partile sa-si execute obligatiile asumate.
10.SOLUTIONAREA LITIGIILOR

Art.14

Orice litigiu decurgand din sau in legatura cu acest contract, inclusiv referitor la validitatea, interpretarea, executarea ori desfiintarea prezentului contract se va solutiona de catre instantele judecatoresti competente.
 
Prezentul contract s-a incheiat la data de ..............., in ... exemplare, cate .... pentru fiecare parte semnatara.
 
Autor                                           Cesionar