Contract Drepturi de Autor (2)


Mai multe tipizate gasiti aici

Vrei sa downloadezi acest document in format Microsoft Word, da click aici
CONTRACT DREPTURI DE AUTOR (2)


Incheiat astazi __________., intre:

SC _____________ SRL, cu sediul in Bucuresti, str. _________, nr. __, bl. __, ap. ___, sector ___, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/____/____, avand CUI RO_____________, cont IBAN _______________, deschis la Banca ____, filiala ____ prin Domnul _________, in calitate de ‘CESIONAR’

si

Domnul ________, cetatean roman domiciliat in Bucuresti, str._____ nr._______ , Bl ___, Sc.__ , Ap.__, posesor al CI seria ___ nr _____, eliberat la data de _________, de catre sectia ____ Politie din Bucuresti, denumit in continuare ‘CEDENT’.

Partile au incheiat prezentul Contract cu respectarea urmatoarelor clauze:

Potrivit prezentului contract, opera este definita ca: totalitatea fisierelor sursa care alcatuiesc un site Internet sau prezentari multimedia sau elemente grafice de tip corporate ID.


Articolul 1 – Obiectul Contractului
Cedentul cesioneaza catre cesionar opera sa, ce reprezinta: totalitatea fisierelor sursa care alcatuiesc un site Internet sau prezentari multimedia sau elemente grafice de tip corporate ID.
Cedentul declara prin prezenta ca este autorul operei, ca opera sa nu aduce in nici un fel atingere drepturilor de autor ale tertilor si garanteaza pe Cesionar impotriva oricaror tulburari in exercitarea drepturilor patrimoniale transmise, tulburari ivite din fapta sa sau din fapta tertilor.


Articolul 2 – Drepturile patrimoniale transmise
2.1 Cedentul cesioneaza exclusiv cesionarului toate drepturile patrimoniale de autor asupra Operei, incluzand fara limitare urmatoarele drepturi;
-    dreptul de a decide daca, in ce mod si cand va fi utilizata opera;
-    dreptul de a reproduce integral sau partial Opera, sub orice forma si prin orice mijloace, precum si dreptul de a autoriza reproducerea integrala sau partiala de catre terti, fara existenta unei limitari;
-    dreptul de a difuza Opera si de a autoriza difuzarea acesteia de catre terti;
-    dreptul de a expune si de a prezenta in mod public Opera, prin orice mijloace;
-    dreptul de valorificare comerciala deplina corespunzator respectivei lucrari, prin reproducere si prin prezentare publica;
2.2 De asemenea, cesionarul este indreptatit sa cesioneze catre terti, cu titlu oneros sau cu titlu gratuit, drepturile patrimoniale transmise in baza prezentului Contract.


Articolul 3 – Modalitati de exploatare a Operei
3.1 Operele sunt cesionate pentru o durata limitata de 10 ani, la nivel mondial.
3.2 Cesionarul este autorizat de catre cedent sa exploateze Opera conform modalitatilor prezentate la art. 2, precum si in orice alta modalitate, la termenele stabilite de catre Cesionar.


Articolul 4 – Pret. Conditii de plata
4.1 Pretul cesiunii drepturilor de autor pentru fiecare opera este de _______ ron.
4.2 Plata drepturilor de autor se achita trimestrial intr-o singura rata.
4.3 Plata va fi efectuata in numerar sau, dupa caz, prin transfer bancar, in contul indicat de catre Cedent.


Articolul 5 – Alte prevederi
5.1 Cele doua parti se obliga sa pastreze confidentialitatea asupra clauzelor prezentului contract pe toata durata derularii acestuia.
5.2 Prezentul Contract intra in vigoare la data semnarii lui de catre parti si este valabil pe perioada nedeterminata.
5.3 Fiecare dintre parti isi rezerva dreptul de a denunta unilateral prezentul contract cu un preaviz de 30 de zile.
5.4 Forta majora exonereaza de raspundere partea care o invoca, in conditiile dreptului comun in materie.
5.5 Eventualele litigii generate de derularea prezentului contract vor fi solutionate pe cale amiabila la sediul Cesionarului, iar in cazul in care acest lucru nu e posibil, de catre instantele judecatoresti competente potrivit legii.

Incheiat astazi, ____________, in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte.CESIONAR,
Sc _______ SRL                              ………………….…
Administrator, _________CEDENT,
___________                    ………………………