Contract Individual de Munca


Mai multe tipizate gasiti aici

Vrei sa downloadezi acest document in format Microsoft Word, da click aiciS.C. __________________ S.R.L.
CUI _______________________


CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA


încheiat şi înregistrat sub nr. ……....…/…….…………..în registrul general de
evidentă a salariatilor
A. Părtile contractului
Angajator - Persoana juridică/fizică ......……………..............................................., cu
sediul/domiciliul în …………...…………………………………………………………….……,
înregistrată la registrul comertului/autoritătile administratiei publice din …………………….., sub
numărul……………., cod fiscal………….……….., telefon ………………….., reprezentată legal
prin …………………………..…………., în calitate de ..………………...............................,
şi
salariatul/salariata – domnul/doamna ……..……………………..............................,
domiciliat(ă) în localitatea ........................………......, str. .…………………....................... nr.
…............, judetul ......…..............……, posesor/posesoare al/a buletinului/cărtii de
identitate/paşaportului seria ...….……......, nr. .....………..……………., eliberat/eliberată de
.......................................... la data de ......……..........., CNP …………………………………..,
autorizatie de munca/permis sedere in scop de munca seria ……..… nr. ………..……… din
data…………..………,
am încheiat prezentul contract individual de muncă în următoarele conditii asupra cărora
am convenit:

B. Obiectul contractului:…………………………………………………………………………

C. Durata contractului:
a) nedeterminată, salariat-ul/salariata ........………............................. urmând să înceapă
activitatea la data de .......................;
b) determinată, de ..............luni, pe perioada cuprinsă între data de
.....………………………............. şi data de ..................../pe perioada suspendării contractului
individual de muncă al titularului de post.

D. Locul de muncă
1. Activitatea se desfăşoară la (sectie/atelier/birou/serviciu/compartiment, etc.)
………………… …………………………………………din sediul social/punct de lucru/alt
loc de munca organizat al angajatorului …………………….. .
2. În lipsa unui loc de muncă fix salariatul va desfăşura activitatea
astfel:………………………………..

E. Felul muncii
Functia/meseria ……..………………............................... conform Clasificării Ocupatiilor
din România;

F. Atributiile postului
Atributiile postului sunt prevăzute în fişa postului, anexă la contractul individual de
muncă.
F1. Criteriile de evaluare a activitătii profesionale a salariatului:
………………………………………………………………………………………………

G. Conditii de muncă:
1. Activitatea se desfăşoară în conditii grele, vătămătoare sau periculoase, potrivit Legii
nr. 31/1991
2. Activitatea prestată se desfăşoară în conditii normale/deosebite/speciale de muncă,
potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările
ulterioare

H. Durata muncii:
1. O normă întreagă, durata timpului de lucru fiind de .......... ore/zi ………..
ore/săptămână.
a). Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează ……………………. (ore
zi/ore noapte/inegal);
b). Programul de lucru se poate modifica în conditiile regulamentului intern/contractului
colectiv de muncă aplicabil.
2. O fractiune de normă de …… ore/zi , ore/săptămână…………………….
a). Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează:…………………….(ore
zi/ore noapte);
b). Programul de lucru se poate modifica în conditiile regulamentului intern/contractului
colectiv de muncă aplicabil.
b1). Prestatii suplimentare in bani ………………… .
b2). Modalitatea prestatiilor suplimentare in natura …………………….. .
c). Nu se vor efectua ore suplimentare cu exceptia cazurilor de fortă majoră sau pentru
alte lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau înlăturării consecintelor
acestora.

I. Concediul
Durata concediului anual de odihnă este de .......... zile lucrătoare, în raport cu durata
muncii (normă întreagă, fractiune de normă).
De asemenea, beneficiază de un concediu suplimentar de ……………..........

J. Salarizare:
1. Salariul de bază lunar brut: .....………………….................... lei;
2. Alte elemente constitutive:
a). sporuri ............................………………;
b). indemnizatii …………………………..…;
c). alte adaosuri…………………………….;
3. Orele suplimentare prestate în afara programului normal de lucru sau în zilele în care
nu se lucrează ori în zilele de sărbători legale se compensează cu ore libere plătite sau se
plătesc cu un spor la salariu, conform contractului colectiv de muncă aplicabil sau Legii nr.
53/2003 - Codul muncii.
4. Data/datele la care se plăteşte salariul este/sunt ......................... .

K. Drepturi şi obligatii ale părtilor privind sănătatea şi securitatea în muncă:
a).echipament individual de protectie .......................................;
b).echipament individual de lucru .............................................;
c).materiale igienico-sanitare ................................................…;
d).alimentatie de protectie .....................................…;
e).alte drepturi şi obligatii privind sănătatea şi securitatea în muncă
......................................... .

L. Alte clauze:
a). perioada de proba este de ………………………………………zile calendaristice;
b). perioada de preaviz în cazul concedierii este de ………………………zile lucrătoare,
conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii sau contractului colectiv de muncă;
c). perioada de preaviz în cazul demisiei este de ……………….…zile lucrătoare,
conform Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, cu modificările si completările ulterioare sau
Contractului colectiv de muncă aplicabil;
d). în cazul în care salariatul urmează să-şi desfăşoare activitatea în străinătate,
informatiile prevăzute la art.18 alin.(1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii se vor regăsi şi în
contractul individual de muncă;
e). alte clauze.

M. Drepturi şi obligatii generale ale părtilor:
1. Salariatul are, în principal, următoarele drepturi:
a) dreptul la salarizare pentru munca depusă;
b) dreptul la repaus zilnic şi săptămânal;
c) dreptul la concediu de odihnă anual;
d) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;
e) dreptul la securitate şi sănătate în muncă;
f) dreptul la acces la formare profesională.
2. Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligatii:
a) obligatia de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atributiile ce îi
revin conform fişei postului;
b) obligatia de a respecta disciplina muncii;
c) obligatia de fidelitate fată de angajator în executarea atributiilor de serviciu;
d) obligatia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate;
e) obligatia de a respecta secretul de serviciu.
3. Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi:
a) să dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitătii lor;
b) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;
c) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sanctiunile corespunzătoare,
potrivit legii, contractului colectiv de muncă aplicabil şi regulamentului intern.
d) sa stabilească obiectivele de performanta individuala a salariatului;
4. Angajatorului în revin, în principal, următoarele obligatii:
a) să înmâneze salariatului un exemplar din contractul individual de muncă, anterior
începerii activitatii;
a1) să acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de muncă,
din contractul colectiv de muncă aplicabil şi din lege;
b) să asigure permanent conditiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea
normelor de muncă şi conditiile corespunzătoare de muncă;
c) să informeze salariatul asupra conditiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc
desfăşurarea relatiilor de muncă;
d) să elibereze, la cerere, un document care sa ateste calitatea de salariat a solicitantului,
respectiv activitatea desfasurata de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in munca, in
meserie si specialitate;
e) să asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului;

N. Dispozitii finale
 Prevederile prezentului contract individual de muncă se completează cu dispozitiile Legii
nr. 53/2003 - Codul Muncii şi ale contractului colectiv de muncă aplicabil încheiat la nivelul
angajatorului/grupului de angajatori/ramurii/national, înregistrat sub nr.
………………./……………………..…… la Inspectoratul Teritorial de Munca a
judetului/municipiului ………………….…/Ministerul Muncii şi Solidaritătii sociale.
Orice modificare privind clauzele contractuale în timpul executării contractului individual
de muncă impune încheierea unui act aditional la contract, conform dispozitiilor legale, cu
exceptia situatiilor in care o asemenea modificare este prevăzuta in mod expres de lege.
Prezentul contract individual de muncă s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru
fiecare parte.

O. Conflictele în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau
încetarea prezentului contract individual de muncă sunt solutionate de către instanta
judecătorească competentă material şi teritorial, potrivit legii.
Angajator, Salariat,
………….………………….…
Semnatura………………
Data
…………………….
Reprezentant legal,
…………………………….….
 Pe data …………………………. prezentul contract încetează in temeiul art. ……………..
din Legea nr. 53-2003 - Codul Muncii, cu modificările si completările ulterioare în urma îndeplinirii
procedurii legale.