Contract Creditare Societate


Mai multe tipizate gasiti aici

Vrei sa downloadezi acest document in format Microsoft Word, da click aici
CONTRACT CREDITARE SOCIETATE


Nr.
Încheiat astăziÎntre: Dl/D-na____________________, cu domiciliul stabil în localitatea ________, Str. ______, nr. __, bl. _, sc. _, ap. ___, sector _, posesor al CI seria __ nr. _____, eliberat de Secţia __ Bucureşti, la data de _______, CNP _____________, denumit în continuare Creditor

şi
S.C. ____________________ S.R.L., înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J40/____________, Cod Fiscal: ____________, cu sediul în Bucureşti, str. _______, nr. __, bl. _, sc. _, ap. ___, sector _, reprezentată legal prin ___________, în calitate de Administrator, denumită în continuare Beneficiar, iar în mod colectiv denumite în continuare Părţile.

Părţile au convenit următoarele:

Art. 1. Obiectul contractului.
Creditarea societăţii comerciale S.C. _____________________ S.R.L., de către dl/d-na ___________________, pentru efectuarea unor plăţi necesare desfăşurării activităţii curente. Această creditare se va face în mai multe tranşe în funcţie de nevoile zilnice de numerar ale societăţii.

Art. 2. Durata contractului.
Prezentul contract se încheie pe o perioadă nedeterminată.

Art. 3. Preţul contractului.
Creditarea se realizează fără perceperea vreunei dobânzi.

Art. 4. Obligaţiile părţilor.
4.1. Obligaţiile creditorului:
- să crediteze societatea atunci când disponibilul de numerar din casieria societăţii este insuficient pentru acoperirea plăţilor curente.

4.2. Obligaţiile beneficiarului:
-    să întocmească dispoziţii de încasare pentru sumele primite de la creditor, evidenţiind fiecare sumă;
-    să restituie sumele primite în măsura disponibilului aflat în casierie, în baza unor dispoziţii de plată ce vor fi semnate de către creditor;
-    să pună la dispoziţia creditorului, la cererea acestuia, situaţia explicită a sumelor primite şi, respectiv, restituite.


Art. 5. Dispoziţii finale.
Beneficiarul va evidenţia în mod explicit soldul creditorului.

Prezentul contract a fost încheiat în 2 exemplare originale, câte un exemplar pentru fiecare parte contractantă şi intră în vigoare astăzi, la data semnării lui de către ambele părţi.


Creditor,
Dl/D-na ___________________

Beneficiar,
Reprezentant legal,
Administrator,